نویسنده = جلایی پور، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 327-362

حمیدرضا جلایی پور