نویسنده = صالح آبادی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. علل تداوم رژیم سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 117-151

علی محمد حاضری؛ ابراهیم صالح آبادی