نویسنده = کواسمی، ایوب امیر
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت سیاسی جنبش های جدید اجتماعی

دوره 16، شماره 47، زمستان 1388، صفحه 197-228

ایوب امیر کواسمی