نویسنده = رضوی الهاشم، بهراد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل (SWOT) مشارکت شهروندی در طراحی الگوهای برنامه ریزی مدیریت شهری

دوره 16، شماره 47، زمستان 1388، صفحه 161-196

بهراد رضوی الهاشم؛ میثم موسایی