نویسنده = شاه حسینی، یونس
تعداد مقالات: 1
1. مقاله نامه گیاه مردم شناسی

دوره 13، شماره 34.35، پاییز 1385، صفحه 223-234

یونس شاه حسینی