نویسنده = رضوی زاده، نورالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رسانه ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی

دوره 12، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 111-114

نورالدین رضوی زاده