نویسنده = عبداللهی، محمد
تعداد مقالات: 5
2. مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 14، شماره 38.39، زمستان 1386، صفحه 30-57

محمد عبداللهی


3. تحلیل جامعه شناختی اهدای عضو و بافت پس از مرگمغزی در بین شهروندان تهرانی

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 1-38

محمد عبداللهی؛ لیلا شکرایی فرد


4. هویت جمعی غالب در بین دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج

دوره 12، شماره 32، زمستان 1384، صفحه 77-112

محمد عبداللهی؛ برزو مروت


5. فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 10، شماره 24، زمستان 1382، صفحه 1-36

محمد عبداللهی؛ امید قادر زاده