نویسنده = کریمی، یوسف
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر حضور ماموران راهنمایی و رانندگی بر توقف عابران پشت چراغ قرمز عابر

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 225-235

خدیجه علی آبادی؛ یوسف کریمی