نویسنده = ابراهیمی، پریچهر
تعداد مقالات: 1
1. طبقه متوسط جدید در جوامع غربی و ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 19-50

پریچهر ابراهیمی