نویسنده = عباس زاده، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 179-216

نعیم بدیعی؛ هوشنگ عباس زاده