نویسنده = سرافرازی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. آسیاب های کمره و پیشینه آسیاب های آبی در ایران

دوره 3، شماره 5.6، زمستان 1373، صفحه 135-167

رضا سرافرازی