نویسنده = عبدالهی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. نظام ایلی، ماهیت و مختصات عمده جامعه عشایری ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 238-247

مسعود چلبی؛ محمد عبدالهی