نویسنده = سرحدی، فریده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه فعالیت های تولیدی زنان روستایی در سه منطقه متفاوت از یک اقلیم

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 163-177

ناهید مطیع؛ فریده سرحدی