نویسنده = تبریزی، منصوره
تعداد مقالات: 2
1. «مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران» - محمدحسین پناهی منصوره تبریزی

دوره 23، شماره 72، بهار 1395، صفحه 39-76

10.22054/qjss.2016.5412

محمدحسین پناهی؛ منصوره تبریزی


2. رضایت اززندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی.

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 187-228

هادی خانیکی؛ منصوره تبریزی