نویسنده = فرهادی، مرتضی
تعداد مقالات: 13
1. آزار "مَکل مَکل مَکینِگی"("دیوک" چاهی)

دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 1-98

10.22054/qjss.2017.7926

مرتضی فرهادی