نویسنده = خرمشاد، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. دولت پهلوی، اصلاحات ارضی و نظریه توسعه روستو

دوره 24، شماره 76، بهار 1396، صفحه 145-174

10.22054/qjss.2017.12521.1297

محمد باقر خرمشاد؛ محمد جواد موسی نژاد