نویسنده = کریم زاده رضاییه، سارا
تعداد مقالات: 1
1. نقد معرفت‌شناختی نظریه نوسازی بوم‌شناختی با تأکید بر ادبیات غرب

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 137-163

10.22054/qjss.2018.11343.1275

سارا کریم زاده رضاییه؛ صادق صالحی