نویسنده = حسینی، سیدعبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. چالش پایداری در مدیریت منابع آب در ایران

دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 362-402

10.22054/qjss.2018.10529.1262

سیدعبدالرضا حسینی