نویسنده = زند رضوی، سیامک
تعداد مقالات: 1
1. ایلات و عشایر کرمان: پیشینه تاریخی و مسئله اسکان

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 167-213

سیامک زند رضوی