نویسنده = منتظری مقدم، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی انقطاعی از جامعه‌شناسی وعلوم اجتماعی مدرن در ایران

دوره 23، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 70-110

10.22054/qjss.2017.8216.1206

ابوتراب طالبی؛ مهدی منتظری مقدم