نویسنده = هزارجریبی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط

دوره 17، شماره 50، پاییز 1389، صفحه 63-90

10.22054/qjss.2010.6812

جعفر هزارجریبی