نویسنده = سام آرام، عزت الله
تعداد مقالات: 6
3. بهره مندی جوانان روستایی ایران از تلویزیون

دوره 8، شماره 13.14، تابستان 1380، صفحه 125-143

عزت الله سام آرام


4. عوامل مؤثر بر توسعه روستایی

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 79-105

عزت الله سام آرام


5. از غرب خانه عشایری تا سرای سالمندان خصوصی تهران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 154-165

عزت الله سام آرام


6. مسائل سالمندان در ایران

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 113-128

عزت الله سام آرام