نویسنده = غفاری، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 63-87

10.22054/qjss.2018.5440.1132

ریحانه نادری نژاد؛ غلامرضا غفاری؛ فرشاد مومنی


2. کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 75-116

10.22054/qjss.2018.24577.1612

علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقری