نویسنده = قادرزاده، امید
تعداد مقالات: 1
1. ناسیونالیسم قومی و عوامل مرتبط با آن : مطالعه پیمایشی کردهای ایران

دوره 23، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 36-69

10.22054/qjss.2017.7212

امید قادرزاده؛ عباس شفیعی نیا