نویسنده = حسین بر، محمدعثمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سیاسی روحانیت در دوره رضاشاه

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 37-76

10.22054/qjss.2018.16451.1415

محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر