تعداد مقالات: 492
85. ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 29-55

نعیم بدیعی


87. محاسبه nLx در جدول عمر خلاصه

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 63-78

حسن سرایی


88. طبقه متوسط جدید در جوامع غربی و ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 19-50

پریچهر ابراهیمی


89. هویت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 33-61

ابوالفضل اشرفی


90. انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ایران

دوره 6، شماره 10، تابستان 1377، صفحه 17-46

مهدی محسنیان راد


92. نظریه و روش در تحقیقات کیفی

دوره 9، شماره 17، بهار 1381، صفحه 41-69

سعید ذکایی


95. نظریه مبادله و مشارکت سیاسی زنان در مراکز شهری استان اصفهان

دوره 9، شماره 19، پاییز 1381، صفحه 35-56

محمود کتابی؛ وحید قاسمی


96. ارتباطات غیر کلامی و توسعه صنعت جهانگردی

دوره 9، شماره 20، زمستان 1381، صفحه 35-58

مهدی کروبی


97. مددکاری اجتماعی و چالش های جامعه در حال توسعه

دوره 10، شماره 21، بهار 1382، صفحه 53-77

حسین فکر آزاد


98. ساختار محله ای شهر در سرزمین های اسلامی

دوره 10، شماره 22، تابستان 1382، صفحه 39-68

محمد شیخی


99. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون

دوره 10، شماره 23، پاییز 1382، صفحه 43-93

محمدرضا رسولی