دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سنگینی دردها و تمرین صبوری با بدن: پدیدارشناسی تجربه‌ی زیسته‌ی دردهای مزمن در بیماران مبتلا به ام اس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22054/qjss.2020.41189.2095

کمال خالق پناه


2. مطالعات فرهنگی دایاسپورا و جهان وطنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

10.22054/qjss.2020.46513.2155

محمدسعید ذکایی


3. زمینه‌های پیدایش و ادغام فرهنگی-اجتماعی مهاجران ایرانی در فرانسه در دوران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

10.22054/qjss.2020.48012.2169

حسین میرزائی


4. مطالعه وضعیت مهاجرت در شهرستان‌های مرزنشین ایران و اثرات سطح توسعه یافتگی بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

10.22054/qjss.2020.48172.2172

محمد شکفته گوهری؛ محمود مشفق


6. تجرد زیستی جوانان: پانتومیم دختران مجرد در ایستار ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.22054/qjss.2020.47035.2157

احمد غیاثوند