نویسنده = محمد حسین پناهی
تعداد مقالات: 8
1. «مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران» - محمدحسین پناهی منصوره تبریزی

دوره 23، شماره 72، بهار 1395، صفحه 39-76

10.22054/qjss.2016.5412

محمدحسین پناهی؛ منصوره تبریزی


2. انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 223-262

محمد حسین پناهی


4. اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 73-108

محمد حسین پناهی؛ فریبا شایگان


6. تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 89-131

محمد حسین پناهی؛ اسماعیل عالی زاده