نویسنده = محمود جمعه پور
تعداد مقالات: 5
1. بررسی پیامدهای اجتماعی بحران کمبود منابع آب در مناطق کویری (مطالعه موردی شهرستان اردکان)

دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 99-136

10.22054/qjss.2017.7922

محمد حسین پاپلی یزدی؛ محمود جمعه پور؛ محمد مهدی زاده اردکانی