نویسنده = باقر طالبی دارابی
تعداد مقالات: 1
1. علل و زمینه‌های گرایش به معنویت‌گرایی جدید در ایران (مطالعه‌ی شهر تهران)

دوره 25، شماره 83، زمستان 1397، صفحه 159-192

10.22054/qjss.2018.29902.1745

صدیقه رمضانی؛ ابوتراب طالبی؛ باقر طالبی دارابی