نویسنده = مهدی محسنیان راد
تعداد مقالات: 9
2. «مخاطبان در متن» در سه کتاب مقدس

دوره 18، شماره 53، تابستان 1390، صفحه 1-43

10.22054/qjss.2011.6826

مهدی محسنیان راد


3. آسیب شناسی روابط عمومی در ایران

دوره 16، شماره 47، زمستان 1388، صفحه 76-123

مهدی محسنیان راد؛ اسماعیل قدیمی


5. بازار پیام و آینده ارتباطاتمیانفرهنگی

دوره 12، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 1-37

مهدی محسنیان راد


6. برای پدر علوم ارتباطات ایران

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 1-6

مهدی محسنیان راد


8. انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ایران

دوره 6، شماره 10، تابستان 1377، صفحه 17-46

مهدی محسنیان راد


9. سفرنامه های ترجمه شده درباره ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 279-307

مهدی محسنیان راد